en ru lv
Page Under Construction. E-appointmet tool is active, pricelist is valid and working!

Terms and Conditions for online services

Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Vietnes www.premiummedical.lv (turpmāk - Vietne) lietošanas noteikumi, kā arī ar tiem saistītā Privātuma politika ir saistoši ikvienai fiziskai personai, Vietnes lietotājam, kurš izmanto Vietnē piedāvātos pakalpojumus (turpmāk tekstā - Lietotājs), neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai nav reģistrējis lietotāja kontu Vietnē.

1. 2.Mājas lapa pieder SIA "Premium Medical" , reģ.Nr. 40003900814, juridiskā un faktiskā adrese: 13. Janvāra iela 3, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: info@premiummedical.lv, turpmāk - Vietnes īpašnieks.

1.3. Vietnes īpašniekam ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Vietnes lietošanas noteikumus. Jebkādas izmaiņas Vietnes lietošanas noteikumos stāsies spēkā pēc ievietošanas Vietnē.

2. Piekrišana Vietnes lietošanas noteikumiem

2.1. Lietotājs var izmantot Vietni, reģistrēt tajā Lietotāja kontu un/vai izmantot Vietnē reģistrētas juridiskas vai fiziskas personas pakalpojumu sniegšanai (turpmāk - Pakalpojumu sniedzējs) tajā piedāvātos pakalpojumus tikai tad, ja ir iepazinies ar Vietnes lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku un pilnībā, bez nosacījumiem piekrīt tiem. Katra lietotāja pienākums ir iepazīties ar Vietnes lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku to jaunākajā versijā.

2.2. Apstiprināt savu piekrišanu vietnes lietošanas noteikumiem lietotājs var:

2.2.1. Faktiski izmantojot vietni. Šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka lietotājs ir izpratis Vietnes lietošanas noteikumus un piekrīt tiem;

2.2.2. Noklikšķinot uz opcijas “Piekrītu”, kad Lietotāja konts ir reģistrēts Vietnē.

2.3. Lietotājs nav tiesīgs izmantot Vietni un/vai tajā piedāvātos pakalpojumus, ja:

2.3.1. Attiecīgais Lietotājs nav sasniedzis 18 gadu vecumu;

2.3.2. Lietotājs nepiekrīt Vietnes lietošanas noteikumiem.

3. Vietnes lietošanas kārtība

3.1. Lietotājs ir tiesīgs izmantot Vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus tikai saskaņā ar to lietošanas noteikumiem un paredzētajiem mērķiem.

3.2. Lietotājs neveiks nekādas darbības, kas traucē (var traucēt) vai traucē (var traucēt) Vietnes un/vai tajā piedāvāto pakalpojumu (tostarp ar Pakalpojumiem saistīto serveru un tīklu) lietošanu.

3.3. No Lietotāja ir nepieciešama sekojoša informācija, lai piereģistrētu Lietotāju pakalpojumu lietošanai, nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu vai uzturētu/reģistrētu Lietotāja kontu: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums , telefona numurs, e-pasts. Lietotājs garantē, ka visa tā sniegtā informācija vienmēr būs patiesa, precīza un aktuāla un tiks sniegta pilnībā brīvprātīgi.

Minētā informācija no Lietotāja ir nepieciešama , lai nodrošinātu kvalitatīvus un pacientam drošus ārstniecības pakalpojumus un nepārprotamu pacientu identificēšanu visa ārstēšanas procesa laikā, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”.

3.4. Vietnes īpašnieks nav atbildīgs par lietotāja saistībām pret Pakalpojumu sniedzējiem.

3.5. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, ko viņš ievieto Vietnē un/vai nosūta Vietnes īpašniekam vai Pakalpojuma sniedzējam (tostarp, bet ne tikai: savus personas datus), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām ( t.sk. . , juridiskajām), kas izriet no šādas informācijas ievietošanas vai pārsūtīšanas.

3.6. Lietotājs ir atbildīgs par ar Lietotāja kontu saistīto paroļu konfidencialitātes nodrošināšanu Vietnē. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot Lietotāja kontu. Ja Lietotājs uzzina par jebkādu neatļautu paroles vai konta izmantošanu, tas nekavējoties brīdina Vietnes īpašnieku.

3.7. Lietotāja konts var tikt deaktivizēts un Lietotājam var tikt liegta piekļuve Vietnei. Vietnes īpašnieks var deaktivizēt piekļuvi Lietotāja kontam pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma (tai skaitā, bet ne tikai: arī šo noteikumu 4.5.punktā noteiktajos gadījumos). Lietotājs nepieprasīs zaudējumu atlīdzību saistībā ar to un neizvirzīs nekādas pretenzijas vai pretenzijas pret Vietnes īpašnieku.

3.8. Lietotājs piekrīt, ka Vietnē sniegto pakalpojumu saturs un/vai sniegšanas kārtība, kā arī Vietnes saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietotājs šajā sakarā neizvirzīs nekādas pretenzijas vai pretenzijas. Lietotājam ir pienākums regulāri sekot līdzi visu pakalpojumu aprakstiem un izmaiņām tajos.

3.9. Lietotājs piekrīt, ka Vietnes īpašnieks pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma var apturēt vai atsaukt Pakalpojumu vai jebkuras Vietnē piedāvāto Pakalpojumu daļas sniegšanu konkrētam klientam. Lietotājam vai visiem lietotājiem, kā arī apturēt vai pārtraukt Vietnes vai jebkuras tās daļas darbību bez iepriekšēja brīdinājuma (ieskaitot, bet ne tikai, Vietnes darbības pārtraukšanu). Lietotājs šajā sakarā neizvirzīs nekādas pretenzijas vai pretenzijas.

3.10. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt Vietnes un tajā piedāvāto pakalpojumu izmantošanu.

3.11. Lietotājam ir aizliegts izmantot Vietnē esošo informāciju komerciālos nolūkos.

3.12. Lietotājam ir tiesības piekļūt Vietnei un/vai jebkuram tajā piedāvātajam pakalpojumam, tikai izmantojot Vietnes īpašnieka nodrošināto saskarni.

4. Pakalpojumu sniegšana un izmantošana

4.1. Piedāvāto pakalpojumu apraksts ir pieejams Vietnē. Lietotājam pirms pieteikšanās attiecīgajam pakalpojumam ir pienākums iepazīties ar pakalpojuma aprakstu.

4.2 Uz vietni attiecas šādi lietošanas ierobežojumi:

4.2.1. Lietotājam ir aizliegts veidot ierakstus vienlaikus ar vairākiem speciālistiem (ierakstu laiki nedrīkst pārklāties );

4.2. 2. Jebkura fiziska persona var izveidot tik daudz pieteikumu ārsta apmeklējumam, cik viņa faktiski plāno.

4. 3.Pārkāpjot noteiktos lietošanas ierobežojumus, Lietotājam var tikt liegta iespēja veidot jaunus ierakstus.

4.4. Vietnes īpašnieks ir tiesīgs slēgt Lietotāja kontu un liegt piekļuvi Pakalpojumiem šādos gadījumos:

4.4.1. Konstatēta aizliegtas informācijas (neesošu vai citu personas datu) izmantošana ;

4.4.2. Konstatēti būtiski lietošanas ierobežojumu pārkāpumi ;

4.4. 3. Sūdzības , kas par Lietotāju saņemtas no Pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, par regulāru neierašanos uz veiktajiem pierakstiem);

4.4. 4. Lietotājs ļaunprātīgi izmanto vietni. Apzinātas vai neapzinātas darbības, kas traucē vietnes darbību, tiek uzskatītas par ļaunprātīgām darbībām.

4.5. Vietnes īpašnieks nav atbildīgs par Pakalpojumu sniedzēju pretenzijām, kas celtas saistībā ar jebkuru Lietotāja darbību, kā arī nerisina konfliktus starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju.

4.6. Vietnes īpašnieks datus par Lietotāja veiktajiem ierakstiem glabā ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams datu apstrādes mērķu izpildei – dati par katru veikto ierakstu tiek glabāti līdz attiecīgā notikuma iestāšanās brīdim.

5. Pakalpojumu apmaksa un maksas atgriešana

5.1. Reģistrējoties pie Pakalpojumu sniedzējiem un/vai izmantojot Pakalpojumu sniedzēju attālinātās konsultācijas Vietnē, Lietotājs veic pilnu vai daļēju priekšapmaksu pirms Pakalpojumu saņemšanas.

5.2. Norēķināties par pakalpojumiem var ar bankas karti tiešsaistē vai izmantojot internetbankas pakalpojumus.

5.3. Vietnes īpašnieks sagatavo un nosūta uz Lietotāja norādīto elektronisko adresi rēķinu, kurā ir norādīta visa apmaksai nepieciešamā informācija.

5.4. Vietnes īpašnieks informāciju par pārskaitītajiem līdzekļiem apkopo reizi dienā.

5.5. Gadījumā, ja maksājums netiks saņemts vietnes īpašnieka kontā (divu stundu laikā, ja maksājums veikts ar bankas karti tiešsaistē vai vienas dienas laikā, ja maksājums veikts ar bankas pārskaitījumu), reģistrācija pie pakalpojumu sniedzēja tiks atcelta un klients saņems paziņojuma e-pastu.

5.6. Vietnes īpašnieks sastāda rēķinu ar visu nepieciešamo maksājuma informāciju, lai Lietotājs veiktu maksājumu.

5.7. Gadījumā, ja Lietotājs ir samaksājis par konsultācijām, bet vēlāk atceļ reģistrāciju, Lietotājs saņem pilnu vai daļēju iemaksātās summas atmaksu šādā kārtībā un apmērā. Konsultācijām klātienē:

5.7.1. ja Lietotājs atceļ reģistrāciju ne vēlāk kā 14 dienas pirms pakalpojuma sniegšanas brīža, Lietotājam tiek atmaksāta iemaksātā summa 100% apmērā;

5.7.2. ja Lietotājs atceļ reģistrāciju vēlāk kā 14 dienas pirms pakalpojuma sniegšanas laika, bet ne mazāk kā 24 stundas pirms pakalpojuma sniegšanas laika, Lietotājam tiek atmaksāta iemaksātā naudas summa 50% apmērā;

5.7.3. ja Lietotājs atceļ reģistrāciju mazāk kā 24 stundas pirms pakalpojuma sniegšanas brīža, Lietotājam tiks atmaksāta iemaksātā naudas summa 25% apmērā.

5.7.4. Naudas atmaksas kārtība par nepilna laika konsultācijām ir šāda:

5.7.5. ja Lietotājs atceļ reģistrāciju 24 stundas vai vairāk pirms pakalpojuma sniegšanas brīža, Lietotājam tiek atmaksāta iemaksātā summa 100% apmērā;

5.7.6. ja Lietotājs atceļ reģistrāciju mazāk kā 24 stundas pirms pakalpojuma sniegšanas brīža, samaksātā summa Lietotājam netiek atmaksāta.

5.8. Gadījumā, ja Lietotājs nav saņēmis attālināto konsultāciju vai nav apmierināts ar saņemtās konsultācijas kvalitāti, viņš ne vēlāk kā 10 dienu laikā no attālinātās konsultācijas saņemšanas dienas iesniedz Vietnes īpašniekam rakstisku pretenziju dienā Lietotājam bija jāsaņem attālinātā konsultācija.

5.9. Vietnes īpašnieks izskatīs saņemtās pretenzijas 10 dienu laikā pēc to saņemšanas.

5.10. Gadījumos, ja pakalpojums netiek sniegts vispār Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ vai pēc Lietotāja pretenzijas izskatīšanas par pakalpojumu neatbilstošu saņemšanu, tā ir atzīta par pamatotu, tiek atgriezta samaksātā naudas summa 100% apmērā Lietotājam.

5.11. Gadījumā, ja Lietotājs vēlas atcelt reģistrāciju pie Pakalpojumu sniedzēja, viņš aizpilda reģistrācijas atcelšanas veidlapu, kurā norāda bankas konta numuru, uz kuru tiks pārskaitīti naudas līdzekļi, saskaņā ar šiem noteikumiem.

5.12. Vietnes īpašnieks pārskaita Lietotājam samaksātos naudas līdzekļus 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas iesniegšanas saskaņā ar 5.7. punkta nosacījumiem

6. Atteikuma tiesības

6.1. Lietotājs var izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no līguma ar Pakalpojumu sniedzēju, nesniedzot nekādu pamatojumu Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos.

6.2. Pirms atteikuma tiesību termiņa beigām Lietotājs informē Vietnes īpašnieku par lēmumu atteikties no līguma ar Pakalpojumu sniedzēju, iesniedzot atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš tiek ievērots, ja Lietotājs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām nosūta Vietnes īpašniekam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

6.3. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana izbeidz līgumu un atbrīvo Lietotāju no jebkādām līgumsaistībām, kas izriet no distances līguma.

6.4. Lietotājs var nosūtīt paziņojumu par atteikumu pa pastu, iesniegt to personīgi Vietnē vai izmantot vietnes īpašnieka vietnes formu.

6.5. Atteikuma tiesības tiek izmantotas, ja paziņojums par atteikumu ir nosūtīts vai iesniegts atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Pierādījums par atteikuma tiesību izmantošanu tiek nodrošināts, piemēram, ar pasta izdevumu apliecību vai Vietnes īpašnieka pārstāvja apstiprinājumu par saņemšanu.

6.6. Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas faktu (atteikuma paziņojuma nosūtīšanas vai iesniegšanas termiņā).

7. Autortiesības un privātums

7.1. Visas tiesības (t.sk. īpašumtiesības, autortiesības) uz Vietni pieder Vietnes īpašniekam. Lietotājs apzinās, ka šo tiesību pārkāpums ir sodāms saskaņā ar likumu.

7.2. Vietnes lietotāja datu izmantošanas apraksts ir pieejams saistītajā Privātuma politikā.

7.3. Lietotāju personas datu un personas kodu apstrādes pārzinis ir Vietnes īpašnieks - SIA Premium Medical.

7.4. Lietotāju personas datu un personas kodu apstrādes mērķis ir sniegt Lietotājam informāciju par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem un nodrošināt iespēju pieteikties Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem Pakalpojumiem, lai nodrošinātu Vietnes sniegtos pakalpojumus, sniegtu atbildes uz Lietotāju komentāriem vai jautājumi, diagnosticētu tehniskas problēmas.

7.5. Lietotāju personas datu un personas kodu apstrādes apjoms ir: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, tālrunis, e-pasts, informācija piezīmēs.

7.6. Vietnes īpašnieks ievēro Lietotāju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem - Latvijas Republikas likumiem, Fizisko personu datu apstrādes likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. G. 27.gada aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citus tiesību aktus.

8. Jurisdikcija

8.1. Attiecības starp Vietnes Lietotājiem un Vietnes īpašnieku (t.sk. visas pretenzijas saistībā ar šiem noteikumiem, kas izriet no to pārkāpuma, piemērošanas, tulkošanas, spēkā esamības u.c.) tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.